Vill du veta mer?

 

Torbjörn Nilsson
Ekonomichef
+46 (0)70-497 57 41
torbjorn.nilsson@msc.se

Torbjörn har koll på siffrorna.
 
Torbjörn Nilsson

Bolagsordning

BOLAGSORDNING
för MSC Konsult Aktiebolag
org.nr 556313-5309


§ l
Bolagets firma är MSC Konsult Aktiebolag. Bolaget ar publikt (publ).

§ 2
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom området för informationsteknik. Bolaget skall dessutom ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan verksamhet som är förenlig med ovan angiven verksamhet

§ 3
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad, Stockholms län.

§ 4
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fem miljoner ett hundratusen (5 100 000) kronor och högst tjugo miljoner fyra hundratusen (20 400 000) kronor.

§ 5
Bolaget skall kunna utge lägst 3 400 000 aktier och högst 13 600 000 aktier.

Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A respektive serie B kan utges till ett antal motsvarande det totala antalet aktier i bolaget. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A en röst och aktie av serie B en tiondels röst. I övrigt skall aktie av serie A och aktie av serie B medföra samma rätt i bolaget, dock att i fråga om företrädesrätt vid emissioner skall gälla vad som föreskrivs nedan i denna paragraf.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6
Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter jämte högst tre suppleanter.

§ 7
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets och, i förekommande fall, koncernens räkenskaper skall utses två revisorer med en eller två revisorssuppleanter, vilka samtliga skall vara auktoriserade, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 9
Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

§ 10
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordning;
 4. val av en eller två justeringsmän;
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, och i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter som skall utses av stämman;
 9. fastställande av arvoden åt styrelse och, i förekommande fall, revisorer;
 10. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag;
 11. annat ärende, som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

 

§ 11
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden l januari - 31 december.

§ 12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13
Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B på begäran av ägare till aktie av serie A. Framställning om det skall skriftligen göras till bolagets styrelse med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade. Anmälan om omvandlingen skall utan dröjsmål inges till Bolagsverket och är verkställd när registreringen sker.

---------------------------

Denna bolagsordning har antagits vid bolagsstämma den 3 maj 2011